Aktualno iz Općine Brinje

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRINJE

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRINJE

Općinsko vijeće donijelo je na 10. sjednici održanoj 21.3.2019. godine Odluku o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Brinje (KLASA: 350-02/19-01/01, URBROJ: 2125/04-19-03) ­ objava: "Službeni glasnik" Ličko-senjske županije broj 10/19 od 8.4.2019.).

OPŠIRNIJE