JAVNI NATJEČAJ

  • JAVNI NATJEČAJ
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) – u daljem tekstu Zakon, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, raspisuje
 
J A V N I  N A T J E Č A J
 
za prijam službenika/ice u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje – Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
 
POSEBNI UVJETI:
magistar sociologije, magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti  ili biotehničkih znanosti sa najmanje jednom godinom iskustva u struci,
položen državni stručni ispit,
poznavanje rada na računalu.
 
Osim posebnih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, sukladno članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
 
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi u natječaju koje imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 
Uz prijavu je potrebno priložiti:
životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i/ili osobne iskaznice),
dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome, 
dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje slijedećim dokumentima:
- potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (ne starije od 3 mjeseca), 
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora, rješenja, potvrda poslodavca i sl.).
presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
presliku dokaza ili navod u životopisu o poznavanju rada na računalu.
 
U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte). Prijavu je osoba dužna vlastoručno potpisati.
 
Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu. 
 
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. tog Zakona koji su objavljeni na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i dostupni na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 
Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
 
Na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Brinje objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Natječaj sukladno članku 21. Zakona.
 
Prijave se podnose u roku 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brinje, Trg adm. Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje s naznakom: „Natječaj za prijam u službu – Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti“, -NE OTVARAJ-.
 
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
 
Općina Brinje zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.
 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BRINJE
KLASA: 112-02/20-01/04
URBROJ: 2125/04-20-01
Brinje, 16.11.2020. godine

P R O Č E L N I K
Marijan Bardiovski, ing.