Godišnji plan raspisivanja javnih poziva Općina Brinje 2021

  • Godišnji plan raspisivanja javnih poziva Općina Brinje 2021

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-08/21-01/01 
URBROJ: 2125/04-21-01 
Brinje, 05.01.2021. godine 

U skladu sa Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje od 15. veljače 2016. godine i članka 84. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik" Ličko-senjske županije broj 16/13, 32/17, 6/18 i 5/20) Općinski načelnik Općine Brinje donosi 

 

  GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE BRINJE