JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2021. godinu

  • JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2021. godinu

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-08/21-01/01
URBROJ: 2125/04-21-02
Brinje, 08.01.2021. godine

Na temelju članaka 12. i 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje (KLASA: 402-08/16-01/05, URBROJ: 2125/01-16-01 od 15.02.2016.g.), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje


JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2021. godinu


I.

Općina Brinje poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koje doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog poziva.

II.
Organizacije civilnog društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti na razdoblje provedbe do 12 mjeseci za sljedeća prioritetna područja:
1. Školstvo i obrazovanje,
2. Kultura,
3. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u drugim područjima koji su od interesa za opće dobro.

III.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 245.000,00 kuna.

Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima, najniži i najviši iznos sredstava po područjima te aktivnosti koje se mogu prijaviti određuju se kako slijedi:
1. U području školstva i obrazovanja mogu se prijaviti sljedeće aktivnosti:

- rad sa djecom kroz logopedski kabinet,
- ostale aktivnosti u funkciji odgoja i obrazovanja
Iznos financijskih sredstava: 30.000,00 kn
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 1.000,00 kn
Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 30.000,00 kn
2. U području kulture mogu se prijaviti sljedeće aktivnosti:
- redovna djelatnost udruga u kulturi,
- akcije i manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života,
- programi poticanja izdavačke djelatnosti,
- programi glazbene djelatnosti,
- programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
- programi zaštite, obnove, revitalizacije i očuvanja kulturnih dobara,

Iznos financijskih sredstava: 70.000,00 kn
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 1.000,00 kn
Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 35.000,00 kn.

3. U području jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u drugim područjima koji su od interesa za opće dobro, prijaviti se mogu sljedeće aktivnosti:
- rad s djecom i mladima,
- promicanje obiteljskih vrijednosti,
- rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
- očuvanje tradicije i običaja,
- razvoj kapaciteta udruga,
- unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom,
- rad sa starijim osobama,
- socijalna skrb i zdravstvo,
- promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda,
- zaštita okoliša i prirode,
- zaštita i uzgoj životinja,
- tradicionalne manifestacije,
- afirmacija i unaprjeđenje volonterskog rada,
- rad sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata,
- sufinanciranje programa i projekta udruga ugovorenih iz fondova Europske unije, inozemnih ili domaćih javnih izvora.

Iznos financijskih sredstava: 145.000,00 kn
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 1.000,00 kn
Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 40.000,00 kn.

IV.
Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u sklopu ovog Javnog poziva, ali samo jedan projekt po prioritetnom području.


V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2021. godinu, odnosno zaključno sa 08. veljače 2021. godine.


VI.
Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Da je registrirano područje djelatnosti i djelovanja Općina Brinje ili da ostvaruju programe ili projekte kojima se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Općine Brinje.
2. Da ispunjavaju sve obveze propisane Zakonom o udrugama.
3. Da ostvaruju programe ili projekte koji pridonose razvitku i općem napretku Općine Brinje, njenoj pozitivnoj promociji, pozitivnoj medijskoj vidljivosti te povećanju njenog položaja i ugleda.
4. Da su u slučaju prethodnog dobivanja financijskih sredstava iz Proračuna Općine Brinje opravdali njihovo namjensko trošenje.
5. Da imaju podmirene sve obveze prema državnom proračunu, Proračunu Općine Brinje i Ličko-senjske županije.

VII.
Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Brinje (www.brinje.hr).
Podnositelji prijava dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac opisa programa ili projekta,
2. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac proračuna programa ili projekta,
3. Popunjena, potpisana i ovjerena pečatom prijavitelja Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.
Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
Prijave s obrascima dostavljaju se u papirnatom obliku.
Sastavni dio ovog Javnog poziva čine Upute za prijavitelje dostupne na mrežnim stranicama Općine Brinje.

VIII.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:
OPĆINA BRINJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
(NE OTVARATI- Javni poziv za organizacije civilnog društva za 2021.g)
Trg adm. J.V. Podkapelskog 6
53 260 BRINJE
IX.
Odluku o dodjeli financijskih sredstava po ovom Javnom pozivu će donijeti Općinski načelnik, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, a uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice ovisno o priljevu sredstava u općinski Proračun.

X.
Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje u roku od osam dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja. O prigovoru odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje u roku od osam dana od dana primitka prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

XI.
Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje ne zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.


XII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte kristina.kolak@brinje.hr najkasnije do 29. siječnja 2021. godine.

PROČELNIK
Marijan Bardiovski, ing. 

Povezani dokumenti

  Javni poziv 2021

  IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

  OBRAZAC PROCJENE KVALITETE 2021

  OPĆINA BRINJE - obrazac financijskog izvještaja 2021

  OPĆINA BRINJE - obrazac opisnog izvještaja 2021

  OBRAZAC PRORAČUNA 2021

  Obrazac izjave o partnerstvu 2021

  Opisni obrazac programa 2021

  Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Brinje

  Privola za obradu, prikupljanje i korištenje podataka 2021

  Upute za prijavitelje 2021. godina