JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2021. godinu

  • JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2021. godinu

          

ZAJEDNICA SPORTOVA OPĆINE BRINJE
Frankopanska 35
53260 BRINJE

Urbroj: 04/2021
U Brinju, 11.1.2021. godine

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN broj 71/06, 150,08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode udruge i članaka 12. i 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje, Zajednica sportova Općine Brinje objavljuje

JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2021. godinu

I.
Zajednica sportova Općine Brinje poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koje doprinose razvoju sporta na području Općine Brinje.

II.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 230.000,00 kuna.
Aktivnosti koje se mogu prijaviti:
-aktivnosti koje se odnose na poticanje i promicanje sporta posebno kroz rad s djecom i mladima, očuvanje i poboljšanje postignute kvalitete sporta posebice onoga dijela koji doprinosi promidžbi Općine Brinje,
-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
-sportske manifestacije,
-provedba sustava treninga i natjecanja sportskih udruga te provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 1.000,00 kn
Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 140.000,00 kn

III.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2021. godinu, odnosno zaključno sa 11.2.2021. godine.

IV.
Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
1.Da su članovi Zajednice sportova Općine Brinje
2.Da temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost uz uvjet da imaju sjedište na području Općine Brinje i da ostvaruju programe ili projekte kojima se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Općine Brinje.
3.Da ispunjavaju sve obveze propisane Zakonom o udrugama
4.Da ostvaruju programe ili projekte koji pridonose razvitku i općem napretku Općine Brinje, njenoj pozitivnoj promociji, pozitivnoj medijskoj vidljivosti te povećanju njenog položaja i ugleda.
5.Da su u slučaju prethodnog dobivanja financijskih sredstava iz Proračuna Zajednice sportova Općine Brinje opravdali njihovo trošenje.
6.Da imaju podmirene sve obveze prema državnom proračunu, Proračunu Općine Brinje i Ličko-senjske županije.

V.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji se mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje ili na mrežnim stranicama Općine Brinje (www.brinje.hr).
Podnositelji prijava dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac opisa programa ili projekta
2. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac proračuna programa ili projekta
3. Popunjena, potpisana i ovjerena pečatom prijavitelja Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o partnerstvu ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu
5. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (može ga zamijeniti ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga) koji nije stariji od 90 dana od datuma prijave na ovaj Javni poziv
6. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan Javni poziv do datuma dostave projektnog prijedloga.
Prijave s obrascima dostavljaju se u papirnatom obliku. 

VI.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

ZAJEDNICA SPORTOVA OPĆINE BRINJE
(NE OTVARATI- Javni poziv)
Frankopanska 35
53 260 BRINJE


VII.
Odluku o dodjeli financijskih sredstava po ovom Javnom pozivu će donijeti Izvršni odbor Zajednice sportova Općine Brinje, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, a uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti Proračuna.
Sa svim korisnicima kojima će ovim Javnim pozivom biti odobrena financijska sredstva za realizaciju Programa u 2021. godini, Zajednica sportova Općine Brinje će sklopiti ugovore o financijskoj podršci.

VIII.
Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Izvršnom odboru u roku od osam dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja koji će o istom odlučiti u roku od osam dana od dana primitka prigovora. Prigovor na odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

IX.
Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

PREDSJEDNIK
ZAJEDNICE SPORTOVA OPĆINE BRINJE
Mirko Radotić, prof.

Povezani dokumenti

  Javni poziv 2021

  IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

  Obrazac izjave o partnerstvu 2021.

  OBRAZAC PROCJENE KVALITETE 2021

  Odluka

  Upute za prijavitelje - ZS

  ZS BRINJE - OBRAZAC OPIS programa 2021.

  ZS BRINJE - OBRAZAC PRORAČUNA 2021

 Dopuna Javnog poziva