JANI UVID

  • JANI UVID

            

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ: 2125/04-21-39
Brinje, 26.01.2021.

Na temelju članka 29. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 20/18) i članka 84. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13, 32/17, 6/18, 5/20, 38/20), Općina Brinje izlaže na
 

J A V N I   U V I D

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE BRINJE

                                                                                               

1. Prijedlog izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brinje (dalje: prijedlog izmjena Programa raspolaganja) izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 (petnaest) dana.                                                                                            

2. Javni uvid u prijedlog izmjena Programa raspolaganja održat će se od 26. siječnja 2021. godine  do 10. veljače 2021. godine u prostoru vijećnice Općine Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Tekstualni dio prijedloga izmjena Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom na raspolaganju je zainteresiranim osobama u prostoru Općine Brinje.  

3. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu dati prigovore na prijedlog izmjena Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida.

Prigovori se upućuju Općinskom vijeću Općine Brinje, a predaju se osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje u radno vrijeme ili šalju poštom preporučeno u roku za podnošenje prigovora na adresu: Općina Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje.

 Prigovori koji ne budu  čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, te s adresom podnositelja neće se uzimati u obzir, a prigovori koji budu predani u Jedinstvenom upravnom odjelu ili zaprimljeni nakon isteka roka iz ove točke, a nisu upućeni poštom preporučeno u roku iz točke 2., odbacit će se.

4. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Brinje u roku od 30 dana.                                                                        

O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K
Zlatko Fumić 

  Prijedlog izmjena programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brinje