JAVNI NATJEČAJ

  • JAVNI NATJEČAJ
 
          
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
 
OPĆINA BRINJE
Općinski načelnik
 
KLASA:112-02/21-01/01
URBROJ:2125/04-21-01
Brinje, 19. travnja 2021.g.
 
Temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon), Općinski načelnik Općine Brinje objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje
PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
OPĆINE BRINJE
1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme 
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
 
Opći uvjeti za prijam u službu su: 
punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,  
najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,
poznavanje engleskog jezika,
poznavanje rada na računalu,
vozačka dozvola B kategorije
 
Iznimno, na radno mjesto pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na Javni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.
Na Natječaj za prijam pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola. 
Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima 12., 13. i 14., Zakona.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge: 
a) životopis,
b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
c) preslika osobne iskaznice,
d) dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Natječajem),
e) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
f) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), 
g) uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog Natječaja,
h) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona,
i) dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o polaženju tečaja informatike, presliku svjedodžbe ako je polagao predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava),
j) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti 
k) dokazi o ostvarivanju prava prvenstva. 
 
Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit  izvornik isprava.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na Natječaj većće se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na Natječaj.
Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.
S kandidatima prijavljenim na Natječaj provest će se testiranje i intervju, a po potrebi i provjera praktičnog rada, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici te će biti objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.
Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općine Brinje s naznakom– NE OTVARAJ“.
 
Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku te će u Odluci o rezultatima Natječeja sukladno zakonskim odredbama biti uputa o pravnom lijeku.
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić