POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

  • POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljenom u Narodnim novinama br. 42/2021 dana 21. travnja 2021. godine i na stranici Općine Brinje www.brinje.hr, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 12. svibnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u zgradi Općine Brinje, na adresi Trg admirala J. V. Podkapelskog 6, Brinje, II. kat (zgrada Doma zdravlja), održat će se pisani postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta;

Pročelnik/pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Pozivaju se prijavljeni kandidati da pristupe testiranju. 

Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na testiranju biti će pozvani na intervju koji će se održati 14. svibnja 2021. godine (petak) od 10,00 sati.

Kandidati su prije testiranja dužni predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.

Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Obavijesti i uputi kandidatima na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje, prizemlje Doma zdravlja.

KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ: 2125/04-21-06
Brinje, 06. svibnja 2021. godine

Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu