OGLAS

  • OGLAS
 
          
              
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-03/21-01/04
URBROJ: 2125/04-21-01
Brinje, 04. lipnja 2021. godine
 
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, raspisuje
OGLAS
za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje
 
1. Viši referent – voditelj društveno kulturnog centra  – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do 5 (pet) godina, puno radno vrijeme, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom i ispunjenje ugovorih obveza „Rekonstrukcija i oprema zgrade javne namjene iz Mjere 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja“, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

POSEBNI UVJETI:
 
sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomskog smjera, javne uprave ili iz područja društvenih ili biotehničkih djelatnosti
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– znanje rada na računalu
– vozačka dozvola „B“ kategorije
 
Osim posebnih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, sukladno članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
 
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi u oglasu koje imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 
Uz prijavu je potrebno priložiti:
životopis;
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i/ili osobne iskaznice);
dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome;
dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje slijedećim dokumentima:
- potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (ne starije od 3 mjeseca);
preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu;
uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
preslika dokaza ili navod u životopisu o znanju rada na računalu;
preslika vozačke dozvole „B“ kategorije.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.
 
U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte). Prijavu je osoba dužna vlastoručno potpisati.
 
Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu. 
 
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. tog Zakona koji su objavljeni na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i dostupni na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
 
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
 
Na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Brinje objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Oglas sukladno članku 21. Zakona.
 
Prijave se podnose u roku 8 (osam) dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Područna služba Gospić, Ispostava Otočac, na adresu: Općina Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje, s naznakom: „Za oglas; Viši referent – voditelj društveno kulturnog centra«, -NE OTVARAJ-.
 
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
               
v.d. P R O Č E L N I K A
Ivica Perković, upr. prav., v.r.
 
  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA