ODLUKA

  • ODLUKA

           

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:402-07/21-01/06
URBROJ:2125/04-21-01
Brinje, 28. lipnja 2021. godine

Na temelju članka 46. i 86.Statuta Općine Brinje («Županijski glasnik» Ličko- senjske županije broj 4/21), Općinski načelnik Općine Brinje donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza vode na području Općine Brinje za vrijeme sušnog razdoblja

 

I.

Općina Brinje sufinancirat će prijevoz vode za vrijeme sušnog razdoblja za naselja koja nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu u periodu od 01. srpnja do 01. studenog 2021. godine.

II.

Prijevoz će vršiti DVD Brinje vatrogasnim vozilom kapaciteta 10 000 litara vode ili će mještani sami vlastitim prijevozom voziti vodu.

III.

Općina Brinje podmirivat će 50% troška prijevoza vode po cisterni za ona domaćinstva kojima bude DVD Brinje vršio prijevoz, a za ona domaćinstva koja budu vlastitim prijevozom vozili vodu trošak vode će se podmiriti u cijelosti.

IV.

Kućanstva kojima vrši prijevoz DVD Brinje imaju pravo na sufinanciranje jedne cisterne mjesečno.

Kućanstva koja sama vrše prijevoz vode imaju prvo na priznavanje troškova do maksimalno 20 000 litara mjesečno koja uzimaju na hidrantu u Donjoj Kamenici prema prethodnom dogovoru s Vodovodom d.o.o.

V.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje dužno je jednom mjesečno dostavljati Izvještaj s popisom kućanstava kojima je izvršilo uslugu prijevoza vode, a Vodovod d.o.o. Brinje Izvještaj s popisom kućanstava koja su vršila sama prijevoz vode.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

OPĆINSKI  NAČELNIK 
Zlatko Fumić

 
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza vode na području Općine Brinje za vrijeme sušnog razdoblja