ODLUKA

  • ODLUKA

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-01/18-01/09
URBROJ: 2125/04-18-01
Brinje, 28.08.2018.

Na temelju članka 84. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13, 32/17, 06/18), Općinski načelnik Općine Brinje donosi

O D L U K U o podmirenju troškova nabave udžbenika za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2018./2019. 

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način podmirenja troškova nabave udžbenika za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2018./2019. iz proračuna Općine Brinje.

II.

Pravo na financiranje troškova nabave udžbenika u iznosu od 100% opravdanih troškova ostvaruju:

a) roditelji učenika koji pohađaju prvi razred OŠ Luke Perkovića Brinje prema popisu učenika OŠ Luke Perkovića Brinje koji je sastavni dio ove Odluke, 
b) roditelji četvero i više učenika koji pohađaju u OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu,
c) roditelji učenika koji pohađaju u OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu, a kojima su mjesečni neto prihodi u posljednjih šest (6) mjeseci manji od 500,00 kuna po članu obitelji.

III.

Pravo na sufinanciranje troškova nabave udžbenika u iznosu od 50%  opravdanih troškova ostvaruju: 

a) roditelji učenika koji pohađaju od 2. do 4. razreda OŠ Luke Perkovića Brinje prema popisu učenika koji je sastavni dio ove Odluke,
b) roditelji koji imaju troje učenika koji pohađaju u OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu. Ukoliko je jedno od djece polaznik prvog razreda OŠ Luke Perkovića Brinje, za tog učenika roditelji ostvaruju pravo na financiranje udžbenika u 100% iznosu opravdanih troškova,
c) roditelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb (budući da 50% iznosa troškova nabave udžbenika mogu ostvariti preko Centra za socijalnu skrb).

IV.

Pravo na sufinanciranje troškova nabave udžbenika u iznosu od 25% opravdanih troškova ostvaruju:

a) roditelji koji imaju jednog ili dvoje učenika, a koji su učenici od 5. do 8. razreda OŠ Luke Perkovića Brinje ili su učenici srednje škole, a mjesečni neto prihodi u posljednjih šest (6) mjeseci su od 500,00 kuna do 1.000,00 kuna po članu obitelji

V.

Zahtjev za podmirenje troškova nabave udžbenika podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Brinje, na web stranici općine; www.brinje.hr i Osnovnoj školi „Luka Perković“ Brinje, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje najkasnije do 15.10.2018. godine

Zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.

VI.

Zahtjevu za (su)financiranje obavezno se moraju priložiti slijedeći dokumenti:

a) Presliku osobne iskaznice roditelja (ili skrbnika),
b) Potpisanu izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o mjesečnim neto prihodima u posljednjih šest (6) mjeseci po članu obitelji,
c) Račun za kupljene udžbenike na kojem je vidljivo da je uplata izvršena (tj. da je račun plaćen). 

Zahtjevi bez priložene obvezne dokumentacije neće biti razmatrani.

VII.

Općina Brinje po udovoljenim zahtjevima sredstva će uplaćivati na račune podnositelja zahtjeva.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K
Zlatko Fumić

 Odluka o podmirenju troškova nabave udžbenika za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2018./2019.

IZJAVA

ZAHTJEV