NATJEČAJ

  • NATJEČAJ

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/18-01/01
URBROJ: 2125/04-18-02
Brinje, 19. rujna 2018.

Na temelju članka 11. Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije, br. 17/15) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019. KLASA: 604-01/18-01/01, URBROJ: 2125/04-18-01 od 17.09.2018. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

I.

Raspisuje se natječaj za:

6 stipendija učenicima srednjih škola, po 400,00 kn mjesečno
4 studentske stipendije, po 500,00 kn mjesečno

II.

Stipendija se isplaćuje za školsku/akademsku godinu 2018./2019. Apsolventi imaju pravo na stipendiju za vrijeme redovnog apsolventskog staža.

Stipendije se ne isplaćuju za mjesec srpanj i kolovoz.

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Brinje i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane drugog subjekta, te ispunjavaju slijedeće uvjete:

učenici: za učenike srednjih škola koji upisuju 1. razred srednje škole boduje se prosjek ocjena petog do osmog razreda osnovne škole, a za učenike koji upisuju drugi, treći ili četvrti razred srednje škole boduje se prosjek ocjena iz dosad položenih razreda srednje škole na način da im je prosjek ocjena najmanje 3,51.

studenti: za studente koji upisuju prvu godinu studija prosjek ocjena prvog do četvrtog razreda srednje škole mora iznositi najmanje 4,01.

Za studente koji upisuju drugu, treću, četvrtu ili višu godinu studija prosjek ocjena iz dosad položenih godina studija mora iznositi najmanje 3,51.

IV.

Zahtjevi moraju biti zaprimljeni na adresi Općine Brinje u roku od 15 dana od dana objave na web stranici Općine Brinje, a u postupak rješavanja uzimat će se samo pravovremeni i potpuno dokumentirani zahtjevi.

Natječaj će biti objavljen na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr dana 20. rujna 2018. godine (četvrtak) i na oglasnoj ploči Općine Brinje.

Zahtjevi se dostavljaju u Općinu Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje, osobno ili preporučeno poštom.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje ili na web stranici: www.brinje.hr;

V.

Uz prijavu (zahtjev, molba) na natječaj za dodjelu stipendije svaki je student/učenik obvezan priložiti:

1. presliku domovnice,
2. presliku osobne iskaznice,
3. potvrdu o redovnom upisu na studij odnosno potvrdu o upisu u srednju školu,
4. dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva za tri mjeseca koje prethode mjesecu u kojem se raspisuje natječaj u obliku potvrde poslodavca za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine za umirovljenike, ili javnobilježnički ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada, te u obliku potvrde Prijave poreza na dohodak iz prethodne godine za fizičku osobu obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,
5. ovjerenu ili običnu presliku svjedodžbe ili indexa sukladno članku 9. točke 1. a-c Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita. U slučaju dostavljene obične preslike svjedodžbe ili indexa, na zahtjev Povjerenstva podnositelj zahtjeva dužan je na uvid dostaviti originalne dokumente.
6. potvrde o osvojenim nagradama na natjecanjima u znanju osvojene u prethodnoj godini školovanja te potvrdu o statusu kategoriziranog vrhunskog sportaša,
7. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
8. ostalu dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog i socijalnog položaja prema kriterijima iz odluke (djeca roditelja poginulih u ratu, broj ostalih članova domaćinstva koji se istovremeno školuju),
9. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

Ako učenik/student nije u mogućnosti pribaviti Potvrdu o redovnom upisu na studij, odnosno potvrdu o upisu u srednju školu iz podtočke 3. ove točke u roku za podnošenje zahtjeva istu može naknadno dostaviti, ali najkasnije u roku od 20 dana računajući od dana objave natječaja. 

VI.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija razmatra pristigle zahtjeve te kreira bodovnu listu sukladno kriterijima iz članka 9. i 10. Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije, br. 17/15).
Ako za srednjoškolsku ili studentsku stipendiju pristigne manje zahtjeva od predviđenih ovom Odlukom preostali broj stipendija dodijelit će se za stupanj obrazovanja u kojem je pristiglo više zahtjeva.

Bodovna lista objavit će se na oglasnoj ploči Općine Brinje u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Sa učenicima/studentima koji ostvare pravo na stipendiju sklopit će se pisani ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati sva prava i obveze.
Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Brinje.

VII.

Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije: ako prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena; ako se ne upiše u višu godinu školovanja; student ako prekine upisani studij za koji mu je stipendija odobrena.
Sve isplaćene stipendije u pravilu se ne vraćaju, osim u slučaju ako učenik-student:
- svojevoljno prekine školovanje ili ne završi Ugovorom utvrđeno školovanje,
- ne stekne uvjete za upis u novu školsku godinu, odnosno slijedeći semestar

VIII.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 053/701-270.

Predsjednik Povjerenstva
Milan Kolak, dipl.ing.šum.

 Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

 Odluka o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima    

 Obrazac - zahtjev za dodjelu stipendija