GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

  • GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

Na temelju Zakona o udrugama (NN 74/14), a u vezi sa člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te člankom 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje od 15. veljače 2016. godine, Općinski načelnik Općine Brinje objavljuje Godišnji plan raspisivanja natječaja/Javnih poziva u 2019. godini za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva iz proračuna Općine Brinje

Godišnji plan raspisivanja natječaja
Prilog Tablica I.