JAVNI POZIV

  • JAVNI POZIV
          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINA BRINJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 402-08119-01/02 
URBROJ: 2125/01-19-02 
Brinje, 25.1.2019.g.
 
 
Na temelju članaka 12. i 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje (KLASA: 402-08/16-01105, URBROJ: 2125/01-16-01 od 15.02.2016.g.), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i. računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Jedinstveni upravni odjel objavljuje
 

JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2019. godinu 

Obrazac opis programa 2019.

Obrazac proračuna 2019.