JAVNI POZIV

  • JAVNI POZIV
ZAJEDNICA SPORTOVA 
OPĆINE BRINJE 
Frankopanska 35 
53260 BRINJE 
Urbroj: 12 A/2019 
U Brinju, 25.1.2019, godine 
 
Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN broj 71/06, 150,08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode udruge i članaka 12. i 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje, Zajednica sportova Općine Brinje objavIjuje 
 

ZS BRINJE - OBRAZAC PRORAČUNA 2019.