ODLUKA

  • ODLUKA

           

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJKA ŽUPANIJA
OPĆINE BRINJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:350-02/19-01/01
URBROJ:2125/04-19-03
Brinje, 21. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17 i 114/18), članka 28. Statuta Općine Brinje ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije broj 16/13, 32/17 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Brinje na svojoj 10. sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine, donijelo je 

Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brinje