JAVNI NATJEČAJ

  • JAVNI NATJEČAJ

        

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 (pročišćeni tekst) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina na području Općine Brinje Općinskog vijeća Općine Brinje od 21. ožujka 2019. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ 
za prodaju nekretnina na području Općine Brinje

 

I. Raspisuje se javni natječaj za prodaju:  

1. k.č.br. 1847, koja u naravi predstavlja pašnjak u Stojakuši, površine 238 čhv, odnosno 856 m2, upisane u zk.ul.br. 329 k.o. Prokike

- početna cijena: 8,00 kn/m2

2. k.č.br. 1860, koja u naravi predstavlja oranicu u Stojakuši, površine 131 čhv, odnosno 471 m2, upisane u zk.ul.br. 329 k.o. Prokike (građevinsko područje)

- početna cijena: 20,00 kn/m2

3. k.č.br. 1861, koja u naravi predstavlja oranicu u Stojakuši, površine 219 čhv, odnosno 788 m2, upisane u zk.ul.br. 329 k.o. Prokike

- početna cijena: 8,00 kn/m2

4. k.č.br. 1863/1, koja u naravi predstavlja oranicu u Stojakuši, površine 150 čhv, odnosno 539 m2, upisane u zk.ul.br. 329 k.o. Prokike

- početna cijena: 8,00 kn/m2

5. k.č.br. 217, kuća br. 57 zgrada i dvorište u mjestu, površine 201 čhv, odnosno 723 m2 i k.č.br. 218/1, vrt kod kuće u mjestu, površine 269 čhv, odnosno 967 m2, upisane u zk.ul.br. 1, k.o. Brinje

- početna cijena iznosi 74.539,27 kuna

 

II. Za parcele iz točke I. ovog Natječaja pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.         

 

III. Za nekretnine iz točke I. podtočke 1. – 4. pravo prvokupa imaju vlasnici susjednih parcela.

 

IV. Građevinu na parcelama iz točke I. podtočke 5. kupac je dužan ukloniti o svom trošku sukladno građevinskom projektu uklanjanja građevine, br. projekta: 42/15, izrađenom od strane projektanta; Engrad d.o.o., Kralja Zvonimira 6, Otočac, u roku od šest (6) mjeseci od sklapanja ugovora. Na predmetnim nekretninama kupac će se kao vlasnik istih upisati u zemljišnim knjigama nakon isplate kupoprodajne cijene i ispunjenja uvjeta uklanjanja građevine.

 

V. Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene nekretnine, na račun Općine Brinje HR3223400091803700006, model: 68, poziv na broj odobrenja: 7757-OIB na ime „jamčevina za kupnju nekretnine/a u k.o. _______________“. Izabranom natjecatelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene nekretnine/a, dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća u nominalnom iznosu po okončanju natječaja, tj. nakon donošenja konačne odluke o prodaji. Ako izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecatelju koji ne uspije na natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke o prodaji. 

 

VI. Ponuda mora sadržavati :  

- ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), kontakt,

- presliku domovnice ili osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba (za državljane RH), preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane, presliku isprave o upisu u sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (ne starije od 6 mjeseci do dana raspisivanja natječaja) za pravne osobe i obrtnike,

-  naznaku čestice odnosno nekretnine za koju se podnosi ponuda i ponuđena kupoprodajna cijena koja ne može biti niža od početno utvrđene cijene,

- dokaz o plaćenoj jamčevini,

- broj računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu  odabrane,

- e-izvadak ili original ili preslika zemljišno-knjižnog izvatka za parcelu ili parcele koje graniče sa parcelom koja je predmet prodaje. Izvadak ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja. Ovaj dokaz mogu dostaviti vlasnici susjednih parcela koji ostvaruju prednost pri kupnji

   

VII. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje, s naznakom: "Ponuda za kupnju nekretnina na području Općine Brinje", - NE OTVARAJ -. 

Natjecatelji su ponudu za kupnju nekretnine/a dužni dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja. 

Natječaj se objavljuje dana 12. svibnja 2019. godine u dnevnom tisku „Novi list“, web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje.

 

VIII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 

IX. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i koji ponudi najvišu ponuđenu cijenu. 

 

X. Ukoliko više ponuditelja ponude za istu nekretninu istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je ranije pristigla.

 

XI. Općinsko vijeće ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj u cijelosti ili njegovom dijelu, odnosno ne prihvatiti nijednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu.

 

XII. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

XIII. Porez na promet nekretnina snosi kupac.

 

XIV. Ponuditelji, čije su ponude izabrane kao najpovoljnije, dužne su nakon primitka Odluke o izboru zaključiti kupoprodajne ugovore sa Općinom Brinje kao prodavateljem.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja kupoprodajnog ugovora u roku koji naknadno odredi prodavatelj ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, nekretnina će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio slijedeću najvišu cijenu. 

  

XV. S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor kojim će se urediti rok, način plaćanja i prijenos vlasništva nad kupljenom/im nekretninom/ama.

 

XVI. Informacije o nekretninama mogu se dobiti na telefon: 053/701-270, 053/701-262. 

 

KLASA: 940-01/19-01/05
URBROJ: 2125/04-19-03
Brinje, 09.05.2019.

                                                                                                      

Predsjednik Povjerenstva
Milan Kolak, dipl.ing.šum.

  JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području Općine Brinje