NATJEČAJ

  • NATJEČAJ

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 10. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ br. 23/2017, 72/2017) i članka 26. stavka 1. alineje 17. Statuta Turističke zajednice Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/14) i točke I. Odluke o raspisivanju natječaja za prijam Suradnika za opće poslove, administraciju i marketing KLASA: 112-03/19-01/01, URBROJ: 377/04-19-01 od 24. svibnja 2019. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Brinje raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam Suradnika za opće poslove,
administraciju i marketing

I.
Radno mjesto: Suradnik za opće poslove, administraciju i marketing u Turističkom uredu.

II.
Broj izvršitelja: 1 (jedan), na određeno vrijeme do povratka direktorice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno).

III.
Kandidat mora osim općih uvjeta ispunjavati i sljedeće posebne propisane uvjete:

1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju društvenog smjera ili iz područja turizma;
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
3. da poznaje jedan svjetski jezik;
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
5. da poznaje rad na osobnom računalu.

IV.
Na natječaj se može javiti i biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, pod uvjetom da istog položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

V.
Osim posebnih uvjeta zamjenikom direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

VI.
Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:
1.    dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
2.    dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema),  potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
3.    dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika - preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili navod u životopisu o aktivnom poznavanju stranog jezika,
4.    preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu – ako je kandidat položio ispit,
5.    dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje  i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu ili navod u životopisu o poznavanju rada na osobnom računalu,
6.    dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (original ili preslika) - ne starije od 3 mjeseca do dana raspisivanja natječaja.

VII.
Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

VIII.
Pismene prijave uz naznaku: Natječaj za Suradnika za opće poslove, administraciju i marketing – „NE OTVARATI“ dostaviti na adresu: Turistička zajednica Općine Brinje, Frankopanska 62, 53260 Brinje.

IX.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

X.
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Brinje može kandidate koji ispunjavaju potrebne uvjete pozvati na pismeno i/ili usmeno testiranje radi utvrđivanja aktivnog poznavanja svjetskog jezika.

XI.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brinje.

XII.
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Brinje zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

KLASA: 112-03/19-01/01
URBROJ: 377/04-19-02

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRINJE
Turističko Vijeće
Predsjednik
Zlatko Fumić

  N A T J E Č A J za prijam Suradnika za opće poslove, administraciju i marketing