N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

  • N A T J E Č A J  za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima  za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

         

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
Povjerenstvo za dodjelu stipendija


KLASA: 604-01/19-01/02
URBROJ: 2125/04-19-03
Brinje, 25. rujna 2019.

Na temelju članka 11. Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije, br. 17/15, 10/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020. KLASA: 604-01/19-01/02, URBROJ: 2125/04-19-02 od 20.09.2019. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

I.
Raspisuje se natječaj za:
•    7 stipendija učenicima srednjih škola, po 400,00 kn mjesečno
•    4 studentske stipendije, po 500,00 kn mjesečno

II.
Stipendija se isplaćuje za školsku/akademsku godinu 2019./2020. Apsolventi imaju pravo na stipendiju za vrijeme redovnog apsolventskog staža.

Stipendije se ne isplaćuju za mjesec srpanj i kolovoz.

III.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Brinje i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane drugog subjekta, te ispunjavaju slijedeće uvjete:

•    učenici: za učenike srednjih škola koji upisuju 1. razred srednje škole boduje se prosjek ocjena petog do osmog razreda osnovne škole, a za učenike koji upisuju drugi, treći ili četvrti razred srednje škole boduje se prosjek ocjena iz dosad položenih razreda srednje škole na način da im je prosjek ocjena najmanje 3,51.

•    studenti: za studente koji upisuju prvu godinu studija prosjek ocjena prvog do četvrtog razreda srednje škole mora iznositi najmanje 4,01.

•    za studente koji upisuju drugu, treću, četvrtu ili višu godinu studija prosjek ocjena iz dosad položenih godina studija mora iznositi najmanje 3,51.

IV.
Učenici i studenti koji ne ostvare minimalan prosjek ocjena 3,50 ne mogu ostvariti pravo na dodjelu stipendija.

V.
Zahtjevi se zaprimaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Brinje, a u postupak rješavanja uzimat će se samo pravovremeni i potpuno dokumentirani zahtjevi.

Natječaj će biti objavljen na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) dana 26. rujna 2019. godine (četvrtak) i na oglasnoj ploči Općine Brinje.

Zahtjevi se dostavljaju u Općinu Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje, osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: - Natječaj za dodjelu stipendija -, „NE OTVARAJ“.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje ili na web stranici: www.brinje.hr;

VI.
Uz prijavu (zahtjev, molba) na natječaj za dodjelu stipendije svaki je student/učenik obvezan priložiti:
1. presliku domovnice,
2. presliku osobne iskaznice,
3. potvrdu o redovnom upisu na studij odnosno potvrdu o upisu u srednju školu,
4. dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva za tri mjeseca koje prethode mjesecu u kojem se raspisuje natječaj u obliku potvrde poslodavca za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine za umirovljenike, ili javnobilježnički ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada, te u obliku potvrde Prijave poreza na dohodak iz prethodne godine za fizičku osobu obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,
5. presliku svjedodžbe ili indexa sukladno članku 9. točke 1. a-c Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita.
6. potvrde o osvojenim nagradama na natjecanjima u znanju osvojene u prethodnoj godini školovanja te potvrdu o statusu kategoriziranog vrhunskog sportaša,
7. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
8. ostalu dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog i socijalnog položaja prema kriterijima iz odluke (djeca roditelja poginulih u ratu, broj ostalih članova domaćinstva koji se istovremeno školuju),
9. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

Ako učenik/student nije u mogućnosti pribaviti Potvrdu o redovnom upisu na studij, odnosno potvrdu o upisu u srednju školu iz podtočke 3. ove točke u roku za podnošenje zahtjeva istu može naknadno dostaviti, ali najkasnije u roku od 20 dana računajući od dana objave natječaja.

VII.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija razmatra pristigle zahtjeve te kreira bodovnu listu sukladno kriterijima iz članka 9. i 10. Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije, br. 17/15, 10/19).
Ako za srednjoškolsku ili studentsku stipendiju pristigne manje zahtjeva od predviđenih ovom Odlukom preostali broj stipendija dodijelit će se za stupanj obrazovanja u kojem je pristiglo više zahtjeva.

Bodovna lista objavit će se na oglasnoj ploči Općine Brinje u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Sa učenicima/studentima koji ostvare pravo na stipendiju sklopit će se pisani ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati sva prava i obveze.
Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Brinje.


VIII.
Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije: ako prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena; ako se ne upiše u višu godinu školovanja; student ako prekine upisani studij za koji mu je stipendija odobrena.
Sve isplaćene stipendije u pravilu se ne vraćaju, osim u slučaju ako učenik-student:
- svojevoljno prekine školovanje ili ne završi Ugovorom utvrđeno školovanje,
- ne stekne uvjete za upis u novu školsku godinu, odnosno slijedeći semestar

IX.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 053/701-270.

Predsjednik Povjerenstva
Milan Kolak, dipl.ing.šum.

  Odluka o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima
  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija 2019.
  Natječaj - dodjela stipendija 2019.
  Obrazac - zahtjev za dodjelu stipendija 2019.
  Preporuke za 2019 PU Gospic