Javno savjetovanje o donošenju Odluke o zbrinjavanju komunalnog otpada

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021). Zakonom je propisano da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge, a člankom 66. Zakona propisano je koje sve odredbe treba ta Odluka sadržati. Slijedom toga, Jedinstveni upravni odjel Općine Brinje u suradnji s Komunalnim društvom Brinje d.o.o. pripremio je novu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Brinje.

Odlukom se, kao i do sada, propisuje da se kao kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja koje traje mjesec dana, koristi zapremina (volumen) posude za miješani komunalni otpad i evidentirani broj primopredaja otpada tijekom obračunskog razdoblja. Na taj način korisnici mogu utjecati na ukupne troškove usluge smanjenjem broja predaja miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja što se postiže urednim odvajanjem otpada koji se može reciklirati te biootpada, kako bi se na zbrinjavanje predala što manja količinu miješanog komunalnog otpada odvoz kojega se naplaćuje u varijabilnom dijelu cijene javne usluge.

Korisnici javne usluge se u Odluci dijele na korisnike koji su kućanstvo (potkategorije a. obiteljske kuće i b. stambene zgrade) i korisnike koji nisu kućanstvo (pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, odnosno privreda).

Korisnici kategorije kućanstvo, potkategorija a. obiteljske kuće i korisnici koji nisu kućanstvo u sklopu standardnog ugovora dobili su na korištenje, ovisno o potrebi, po jedan spremnik zapremine 120 L ili 240 L za odvojeno sakupljanje: (1) miješanog komunalnog otpada, (2) papira te (3) ambalažnog otpada (plastike). Ukoliko korisnik želi kompostirati biootpad, može od davatelja javne usluge preuzeti vrtni komposter. Korisnici kategorije kućanstvo, potkategorija b. stambene zgrade u pravilu svaka stambena jedinica koristi vlastiti spremnik za navedene vrste otpada, a veličina spremnika određuje se sa pojedinim obveznikom plaćanja korisnikom usluge.

Cijenu javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). Odlukom su predviđene i ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), sukladno Zakonu, uključuje sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom, kao što su: troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada, troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge te troškovi propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području Općine Brinje jedinstvena je za sve korisnike javne usluge kategorije kućanstvo i iznosi 32,00 kuna mjesečno (bez PDV-a), dok za korisnike koji nisu kućanstvo iznosi 55,00 kuna mjesečno (bez PDV-a).

Novom Odlukom se prvenstveno potiče korisnike javne usluge na predaju otpada odvojeno po vrstama kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te količina otpada koji se trenutno odlaže na odlagalištu.

Savjetovanje s javnošću od 19.11.2021. do 19.12.2021.