Službenik za zaštitu osobnih podataka i informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Zorica Krznarić – administrativna tajnica
Sjedište: Frankopanska 35, 53260 Brinje
Tel: +385 (0)53 701-260
Fax: +385(0)53 701-210
E-mail: ured-nacelnika@brinje.hr

Općina Brinje javnost informira putem službene web stranice www.brinje.hr na način objave dokumenata i informacija koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)53 701-260
2. putem faxa na broj: +385 (0)53 701-210
3. elektroničkom poštomlužbenici za informiranje: ured-nacelnika@brinje.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. poštom na adresu: Općina Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5. osobno na adresu: Općina Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Obrasci

Naknada za pristup informacijama

Općina Brinje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija temeljem članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13).

Naknada se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ br. 12/14) koje je donijela Povjerenica za informiranje. Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

NAPOMENA:

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga. Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene, Općina Brinje odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije, te trošak poštanskih usluga.

Ukoliko iznos naknade prelazi 150,00 kuna, od korisnika informacije će se zatražiti da unaprijed, u roku od osam dana položi na žiro – račun Općine Brinje očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave. Po primitku dokaza o izvršenoj uplati, Općina Brinje će dostaviti korisniku traženu informaciju. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Općina Brinje može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

Interni akti