Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 (pročišćeni tekst) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina na području Općine Brinje Općinskog vijeća Općine Brinje od 21. srpnja 2023. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina na području Općine Brinje

 • Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina:
 • č.br. 6043/59, označena kao pašnjak Krpani, upisana u zk.ul.br. 313, k.o. Križpolje, površine 120 čhv-a, odnosno 433 m2;
 • početna cijena: 1.380,32 EUR-a
 • č.br. 582/3, označena kao Frankopanska dvorište, upisana u zk.ul.br. 849, k.o. Brinje, površine 216 m2;
 • početna cijena: 1.287,41 EUR-a

sve prema nalazu i mišljenju sudskog procjenitelja Lidije Pernar, dipl.ing.građ.

 1. Za nekretnine iz točke I. ovog Natječaja pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.

III. Za nekretnine iz točke I. podtočke 2. pravo prvokupa imaju vlasnici i suvlasnici susjednih nekretnina.

 1. Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene nekretnine/a iz točke I. natječaja, na račun Općine Brinje HR3223400091803700006, model: 68, poziv na broj odobrenja: 7757-OIB na ime „jamčevina za kupnju nekretnine“. Izabranom natjecatelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene nekretnine, dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća u nominalnom iznosu po okončanju natječaja, tj. nakon donošenja konačne odluke o prodaji. Ako izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecatelju koji ne uspije na natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke o prodaji.

 1. Ponuda mora sadržavati :

– ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), kontakt,

– presliku domovnice ili osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba (za državljane RH), preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane, presliku isprave o upisu u sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (ne starije od 6 mjeseci do dana raspisivanja natječaja) za pravne osobe i obrtnike,

–  naznaku čestice odnosno nekretnine za koju se podnosi ponuda i ponuđena kupoprodajna cijena koja ne može biti niža od početno utvrđene cijene,

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– broj računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu  odabrane,

– presliku zemljišno-knjižnog izvatka za susjednu nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu iz točke I. podtočke 2. kao dokaz za ostvarivanje prava prvokupa iz točke III. Natječaja (e-izvadak).

– ostalu dokumentaciju sukladno uvjetima natječaja

 1. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama poštom na adresu Općine Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje ili osobno u pisarnicu Općine Brinje u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje dana 30. srpnja 2023. godine (Nedjelja) u dnevnom tisku „Novi list“, web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje.

VII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

VIII. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i koji ponudi najvišu ponuđenu cijenu.

 1. Ukoliko više ponuditelja ponude za istu nekretninu istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je ranije pristigla.
 2. Općinsko vijeće ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj u cijelosti ili njegovom dijelu, odnosno ne prihvatiti nijednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XII. Porez na promet nekretnina snosi kupac.

XIII. Ponuditelji, čije su ponude izabrane kao najpovoljnije, dužne su nakon primitka Odluke o izboru zaključiti kupoprodajne ugovore sa Općinom Brinje kao prodavateljem.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja kupoprodajnog ugovora u roku koji naknadno odredi prodavatelj ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, nekretnina će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio slijedeću najvišu cijenu.

XIV. S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor kojim će se urediti rok, način plaćanja i prijenos vlasništva nad kupljenom nekretninom.

 1. Općina Brinje pridržava prava:
 • poništiti natječaj u dijelu ili u cijelosti
 • odbiti sve ponude
 • tražiti dodatna pojašnjenja, odnosno dopune valjane ponude
 • sve to bez ikakvih obveza ili odgovornosti prema ponuditeljima

XVI. Informacije o nekretninama mogu se dobiti na telefon: 053/701-270.

 • KLASA: 940-01/23-01/06
 • URBROJ: 2125-4-23-01-02
 • Brinje, 27. srpnja 2023.

                                                                                                     

Predsjednik Povjerenstva

Milan Kolak, dipl.ing.šum.

Javni natječaj – prodaja nekretnina na području Općine Brinje (srpanj 2023.)-PDF