KLASA: 061-01/23-01/02
URBROJ: 2125-4-23-02-01
Brinje, 28. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 86. Statuta Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 4/21, 17/22) te članka 13. Odluke o javnim priznanjima Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 27/20) općinski načelnik Općine Brinje objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga kandidata za javna priznanja Općine Brinje

I.

Predmet ovog javnog poziva je dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Brinje koja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Brinje, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, umjetnosti, vatrogastva, zaštite, spašavanja i drugih javnih djelatnosti te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

II.

JAVNA PRIZNANJA:

Medalja Općine Brinje je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi za trajniju općepriznatu djelatnost kojom se znatno pridonijelo razvoju područja navedenih u točki I. ovog Javnog poziva.

Plaketa Općine Brinje je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu od značaja za Općinu Brinje iz područja navedenih u točki I. ovog Javnog poziva.

Povelja Općine Brinje je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i pravnoj osobi za postignute uzorne rezultate i uspjeh u radu od značaja za Općinu Brinje.

 Zahvalnica Općine Brinje je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi i ugledu Općine Brinje, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz točke II. ovog Javnog poziva mogu podnijeti Općinski načelnik, najmanje 1/5 vijećnika Općinskog vijeća Općine Brinje, pravne osobe, udruge građana sa sjedištem na području Općine Brinje te najmanje 5 (pet) fizičkih osoba s prebivalištem na području Općine Brinje.

IV.

Prijedlog iz točke III. Ovog Javnog poziva sadrži:

– podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice);

– obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Brinje, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice);

– vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.
Na zahtjev Općinskog vijeća Općine Brinje podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Općinsko vijeće Općine Brinje može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, promijeniti vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže.

V.

Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati na ostvarene rezultate tijekom životnog, stručnog, umjetničkog, znanstvenog i drugog rada, te za ostvarene rezultate u tekućoj godini.
Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i za umrlog pojedinca koji je svojim radom i životom ostvario rezultate koji zaslužuju priznanje.

Tijekom jedne godine istoj osobi se može dodijeliti samo jedno priznanje.

VI.

Rok za dostavu prijedloga je do 07. srpnja 2023. godine. Prijedlozi se dostavljaju na adresu Općine Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje s naznakom „PRIJEDLOG ZA JAVNO PRIZNANJE OPĆINE BRINJE 2023. GODINE“.

VII.

Općinsko vijeće Općine Brinje donosi Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Brinje. Javna priznanja se dodjeljuju na svečanoj sjednici povodom Dana Općine.

VIII.

Ovaj Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Brinje te na mrežnim stranicama Općine Brinje.

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić