JAVNI  POZIV  
za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

Raspisuje se javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Brinje:

 1. STAN – na k.č.br. 349 upisane u zk.ul.br. 1760 k.o. Brinje. Sastoji se od: sobe, kuhinje, blagavaonice – dnevnog boravka, WC/kupaonice, hodnika. Stan se nalazi na adresi Frankopanska 87, Brinje.
 2. DVOSOBNI STAN u prvom ulazu na drugom katu, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika i lođe u ukupnoj površini od 66,38 m2, a nalazi se u zgradi na Trgu adm. J.V. Podkapelskog, koja nekretnina je temeljem odredbe članka 68. i 370. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima povezana s vlasništvom posebnog dijela nekretnine, sagrađena na k.č.br. 590/2, upisana u zk.ul.br. 2512, poduložak broj: 29, k.o. Brinje.
 3. STAN 1 na k.č.br. 72 upisane u zk.ul.br. 2658 k.o. Brinje, etažno vlasništvo (E-3), u stambeno-poslovnom prostoru na tržnici u Brinju. Sastoji se od; sobe, sobe, natkrivene terase, kuhinje, blagavaonice – dnevnog boravka, WC/kupaonice, hodnika, ulazne terase, ukupne korisne površine 40,10 m². Stanu 1 pripada parkirališno mjesto oznake P3. Stan se nalazi na adresi Frankopanska 62B, Brinje.
 4. STAN u potkrovlju, koji se sastoji od kuhinje/dnevnog boravka i sobe na k.č.br. 577/3, upisane u zk.ul.br. 2137 k.o. Brinje. Stan se nalazi u Letinačkoj 1, Brinje. Stan nema sanitarni čvor i vodovodnu instalaciju.

II.

Mjesečna najamnina predmetnih stanova iznosi:

 • 150 eura za stan iz točke I. podtočke 1. ove Odluke
 • 200 eura za stanove iz točke I. podtočke 2. ove Odluke
 • 150 eura za stan iz točke I. podtočke 3. ove Odluke
 • 100 eura za stan iz točke I. podtočke 4. ove Odluke

III.

Stanovi se daju u najam na razdoblje od tri (3) godine od dana sklapanja ugovora o najmu s podnositeljem zahtjeva prema redoslijedu sa utvrđene Liste reda prvenstva.

IV.

Ugovor o najmu stanova iz točke I. ovog Javnog poziva najmodavac može raskinuti i prije isteka roka iz točke III. ako nastupe okolnosti zbog kojih se ugovor o najmu stana mora raskinuti ili ako se pojavi kupac koji je zainteresiran za kupnju stana.

U slučaju da nastupe okolnosti iz prethodnog stavka najmodavac će najmoprimca pismeno obavijestiti najranije 60 dana prije raskida ugovora.

 1. Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje općinskih stanova u najam imaju građani koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
 2. da je podnositelj zahtjeva državljanin Republike Hrvatske,
 3. da podnositelj zahtjeva za davanje stana u najam:
 • nema u najmu stan u vlasništvu Općine Brinje, stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem obliku korištenja na području Općine Brinje, odnosno na području na kojem Općina Brinje iznajmljuje stan u svojem vlasništvu,
 • nisu otkupili stan po odredbama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi
 1. Stanovi u vlasništvu Općine Brinje daju se u najam podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom Listom reda prvenstva.

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

 1. dužina prebivališta na području Općine Brinje,
 2. sudjelovanja u Domovinskom ratu,
 3. imovinskog stanja,
 4. broja članova obitelji podnositelja zahtjeva,
 5. zdravstvenog stanja:
 • prema invalidnosti i zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji,
 • hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata

Člankom 5. – 11. Odluke o davanju stanova u najam („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 27/16, 21/20) propisan je broj bodova koji pripada podnositeljima zahtjeva na osnovi mjerila iz ove točke.

VII.

Rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam je 30 dana od dana objave javnog poziva na internetskoj stranici (www.brinje.hr) i oglasnoj ploči Općine Brinje.

Zahtjev za davanje stanova u najam podnosi se na posebnom obrascu Povjerenstvu koji će tijekom postupka za utvrđivanje Liste reda prvenstva biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje, te na internetskoj stranici Općine Brinje.

Zahtjev se predaje putem pošte na adresu Općina Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Brinje svakog radnog dana u vremenu od 07,00 – 15,00 sati.

        Uz zahtjev (ispunjeni obrazac), podnositelj zahtjeva prilaže potrebne isprave i dokaze na osnovu kojih se utvrđuje osnovanost zahtjeva za uvrštenje na Listu reda prvenstva:

 1. presliku domovnice,
 2. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) izdano od Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva s naznakom dužine prebivanja na području Općine Brinje
 3. izvadak iz matice rođenih za podnositelja zahtijeva i članove njegove obitelji, izvadak iz matice vjenčanih za dokazivanje bračnog statusa, kao i druge odgovarajuće isprave kojima se dokazuje odnos podnositelja zahtjeva sa članovima obitelji (ne starije od 6 mjeseci),
 4. potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za stjecanje prava na stan iz točke V. podtočke 2 ovog Javnog poziva,
 5. dokaze o visini prihoda članova obitelji (Potvrda porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu ili drugi dokaz o visini prihoda)
 6. Ostale dokaze kojima ostvaruje bodove sukladno Odluci o davanju stanova u najam

Isprave iz točke VII. osim podtočke 4. mogu se dostaviti kao obične preslike.

Prije utvrđivanja prijedloga Liste reda prvenstva podnositelji zahtjeva dužni su na zahtjev dostaviti izvornike dokumenata.

VIII.

Za nepotpune zahtjeve, podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski rok od osam dana za dopunu zahtjeva.

Neprihvatljivim će se smatrati zahtjevi:

 • podneseni izvan roka,
 • podnositelja koji ne ispunjavaju kumulativne uvjete iz točke V. ovog Javnog poziva,
 • podnositelja koji po pozivu za dostavu izvornika isprava iz točke VII. podtočke 6. ne dostavi iste u propisanom

Ako podnositelj zahtjeva ni nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka ne dopuni zahtjev isti će se odbaciti zbog nepotpune dokumentacije.                                                                   

IX.

Mjerila iz točke VI. ovog Javnog poziva se vrednuju bodovima utvrđenim Odlukom o davanju stanova u najam („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 27/16, 21/20).

Na osnovi izvršenog bodovanja svakog pojedinog zahtjeva Povjerenstvo utvrđuje redoslijed podnositelja zahtjeva na Listi reda prvenstva te izrađuje prijedlog Liste reda prvenstva koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Brinje.

Na prijedlog liste reda prvenstva svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave liste na oglasnoj ploči.

X.

Donošenje Odluke o davanju stana u najam prema utvrđenoj Listi reda prvenstva, sklapanje Ugovora o najmu stana, prava i obveze najmodavaca i najmoprimaca, prestanak ugovora o najmu stana, te ostali uvjeti  definirani su Odlukom o davanju stanova u najam te ostalim zakonskim propisima.

XI.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje na tel. 053/701-270 ili na e-mail: ivica.perkovic@brinje.hr.

O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K

Zlatko Fumić