Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijam namještenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje – spremač/ica – 1 izvršitelj/ica, na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

POSEBAN UVJET:

niža stručna sprema ili osnovna škola

Osim posebnog uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, sukladno članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi u natječaju koje imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis,

dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte). Prijavu je osoba dužna vlastoručno potpisati.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. tog Zakona koji su objavljeni na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i dostupni na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj sukladno članku 21. Zakona.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Brinje objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose u roku 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje s naznakom: „Natječaj za prijam u službu – Spremač/ica“, -NE OTVARAJ-.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Brinje zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti Natječaj.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BRINJE

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2125-04-23-03/1-01

Brinje, 24. veljače 2023. godine

P R O Č E L N I CA

Kristina Kolak mag. iu