Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Oglasa za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravnom odjelu Općine Brinje – Viši referent za financije i kontrolu  – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, objavljenom pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 30. siječnja 2023. godine i na stranici Općine Brinje www.brinje.hr, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, upućuje

 POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 16. veljače 2023. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Općine Brinje, na adresi Frankopanska 35, Brinje, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta;

 Viši referent za financije i kontrolu

Kandidat koji ispunjava formalne uvjete oglasa i može pristupiti testiranju je:

  1. J. K.

Kandidat je prije testiranja dužan predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije. Ako kandidat ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.

Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr uz tekst Natječaja.

Testiranje i intervju provest će se isti dan, a provodit će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje.

KLASA: 112-02/23-01/01
URBROJ: 2125-4-23-05-06
Brinje, 10. siječnja 2023. godine

Predsjednik Povjerenstva za provedbu

 natječaja za prijam u službu