REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/23-01/01
URBROJ: 2125-4-23-03/1-01
Brinje, 30. siječnja 2023. godine

Na temelju članaka 28. i 29. vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljem tekstu Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutnog službenika), uz probni rad od 2 mjeseca, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje – Odsjek za europske fondove, proračun, financije i računovodstvo na radno mjesto Viši referent za financije i kontrolu– 1 izvršitelj/ica.

POSEBNI UVJETI:

 • Sveučilišni prvostupnik ekonomske struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje opisa poslova,
 • položen državni ispit,
 • samostalan rad na računalu,
 • vozački ispit „B“ kategorije.

Osim posebnih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, sukladno članku 12. Zakona): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.  Zakona.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi u oglasu koje imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i/ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome, kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje slijedećim dokumentima:

– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (ne starije od 3 mjeseca),

 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora,

rješenja, potvrda poslodavca i sl.).

 • presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni ispit),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona,
 • presliku dokaza ili navod u životopisu o poznavanju rada na računalu.

U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte). Prijavu je osoba dužna vlastoručno potpisati.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da isti polože u zakonskom roku.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. tog Zakona koji su objavljeni na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i dostupni na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim

stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas sukladno članku 21. Zakona.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Brinje, www.brinje.hr, naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Brinje objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Brinje, na adresu:

OPĆINA BRINJE,
Frankopanska 35, 53260 Brinje

s naznakom: „Oglas za prijam u službu –Viši referent za financije i kontrolu“,

-NE OTVARAJ-.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Općina Brinje zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti oglas.

P R O Č E L N I CA

Kristina Kolak, mag. iur.

Link na natječaj za posao